Please wait ...

این کاروانسرا که در سال 1267 و دوران قاجار ساخته شد، در بافت قدیمی اهواز و در نزدیکی پل سفید قرار دارد. در دوران قاجار کشتی‌های تجاری بار خود را در این کاروانسرا تخلیه می‌کردند. از کاروانسرای معین التجار مدتی به عنوان انبار استفاده می‌شد تا اینکه در سال 1374 در جریان یک آتش سوزی به آن آسیب زیادی وارد شد. این کاروانسرای تاریخی در سال 1377 در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفت.

کاروانسرای معین التجار

  • آدرس

    شهید کیوان