Please wait ...

شکل شاه یک سنگ نگاره معاصر است که ناصرالدین شاه قاجار و برخی از ملازمانش را به تصویر کشیده است. این نقش برجسته روی کوه‌های اطراف جاده هراز کنده کاری شده است. در جریان جنگ جهانی دوم سربازان روس با تیراندازی به این سنگ نگاره به آن آسیب زیادی رساندند.

شکل شاه

  • آدرس

    لاریجان