Please wait ...

موزه ی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت از محیط زیست بوشهر انواع حیوانات تاکسیدرمی و فسیل را به نمایش می گذارد. این موزه دارای ویترین هایی از حشرات، پرندگان، خزندگان و دوزیستان است.

موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی

  • آدرس

    خیابان عاشوری، جنب مسجد قرآن