Please wait ...

تپه چغاميش در جنوب دزفول و در دشتی که رود های  دز و کارون از آن عبور می کنند، قرار دارد. قدمت این تپه به قرن 7 قبل از میلاد باز می گردد و یافته های بسیاری از دوران نوسنگی و آغاز کتابت در دوران اوروک را در خود جای داده است. از این تپه آثار عیلامی (سوزیانا) گوناگونی نظیر سفالینه، ژتون ها و فلاخن های گلی و اشیا فلزی کشف شده است. اهمیت این تپه به دلیل یافت شدن شواهدی مربوط به سیر شکل گیری کتابت است که نشان دهنده تکامل کتابت از ژتون های گلی تا الواح نشانه دار و در نهایت سیستم نگارش به خط میخی هستند. در این تپه همچنین بقایای یک ساختمان به طول 21 متر و عرض 5 متر و بنایی زیگورات مانند و آثاری دارای نقوش چلیپایی به دست آمده است.  

تپه چغاميش

  • آدرس

    جنوب دزفول