Please wait ...

خانه تیزنو یکی از بزرگترین و زیباترین خانه‌های محله قلعه است که قدیمی‌ترین محله شهر دزفول به شمار می رود. قدمت این خانه تاریخی به دوره صفویه می رسد و در آن تغییرات عمده‌ای در دوره قاجار و اوایل پهلوی داده شد.

همچنین در هر سوی درب اصلی دو سکو وجود دارد که مهمانانی که می خواستند صاحب خانه را ببیند ولی قصد ورود به خانه را نداشتند، روی آنها می نشستند. عابرین نیز می توانستند روی آنها نشسته و استراحت کنند.

درب خانه به یک هشتی باز می شود که سمت چپ آن به بیرونی (قسمت پذیرایی از مهمانان) و سمت راست آن به اندرونی‌ (قسمت مخصوص بانوان و خدمتکاران) راه دارد. این خانه دو طبقه دارای یک حیاط بزرگ، تزیینات ارسی و آجرکاری زیبا و یک ایوان بزرگ با صفه هایی است که در گذشته در فصولی که هوا مساعد بوده از آن به عنوان محلی برای استراحت و دور هم نشینی استفاده می‌شده است.

خانه تیزنو دارای زیرزمینی به نام شوادان است که از ویژگی‌های خاص معماری دزفول است و کاربرد آن‌ تهویه هوا و خنکی ساختمان بوده و از آن به عنوان محلی خنک و آرام در تابستان‌ها استفاده می شده است. شوادان‌ها معمولا به بخش مشابه خود را خانه‌های همجوار متصل بودند. خانه تیزنو در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه تیزنو

  • آدرس

    دزفول