Please wait ...

مسجد لب خندق از مساجد قديمی شهر دزفول است. قديمی ترين تاريخ موجود در بنا، سال 1177قمری ( 1142 شمسی) است که بر روی سنگ قبری حک شده است. بنای کنونی مسجد مربوط به دوره قاجار است و در سال 1288 شمسی باز سازی شده است. این مسجد دارای یک صحن و شبستان وسیع، گلدسته، گنبد و تزيينات کاشيکاری است.

مسجد شیخ انصاری

  • آدرس

    خیابان امام خمینی شمالی