Please wait ...

موزه فلک‌الافلاک یا موزه مردم شناسی  در سال ‌1381 در قلعه تاریخی فلک‌الافلاک افتتاح شد و در آن با استفاده از مجسمه های مومی ‌آد‌اب‌، رس‍وم‌ و نحوه زندگی م‍ردم‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ در دوران ق‍دی‍م‌ را به نمایش گذاشته شده است.  پ‍وش‍‍اک‌ زن‍‍ان‌ و م‍ردان، زی‍ور‌آلات‌، س‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌، وس‍‍ای‍ل‌ و ‌اب‍ز‌ار رزم‌ و ش‍ک‍‍ار، ک‍ت‍‍اب‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍ط‍ی، دو‌ات‌، ق‍ل‍م‍د‌ان، ‌ع‍ی‍ن‍ک، ‌ان‍و‌ا‌ع‌ پ‍ی‍ه‌ س‍وز، ن‍م‍ون‍ه‌ ‌هایی از ‌آ‌ه‍ن‍گ‍ر‌ی‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌، ورش‍وس‍‍از‌ی، م‍س‌ گ‍ر‌ی، خ‍ر‌اط‍ی، س‍ر‌اج‍‍ی، م‍وت‍‍ای‍‍ی، ب‍‍اف‍ت‌ س‍ی‍‍اه‌ چ‍‍ادر و ب‍‍اف‍ت‌ ف‍رش‌ در ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ن‍ی‍ز در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ وج‍ود د‌ارد.

موزه فلک‌الافلاک

  • آدرس

    خیابان امام، دوازده برجی، قلعه تاریخی فلک الافلاک