Please wait ...

سردار کوچک، یکی از بزرگترین آب انبارهای قزوین است. این آب انبار را یکی از فرماندهان قاجاری اهل  قزوین برای مقابله با معضل کم آبی شهر ساخت. این آب انبار 37 پله تا مخزن، چهار شیرآب، چهار گنبد و چهار بادگیر دارد. نمای بیرونی این آب انبار آجری، با کاشی‌های رنگین پوشیده شده است. 

آب انبار سردار کوچک

  • آدرس

    خیابان شهید انصاری