Please wait ...

بازار قزوین با 1000 سال قدمت، در دوران صفوی به اوج شکوفایی خود رسید. بیشتر بناهای امروزی بازار از دوران قاجار باقی مانده است.

بازار قزوین

  • آدرس

    خیابان امام خمینی