Please wait ...
حمام قجر یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین حمام های عمومی قزوین است که به دستور شاه عباس توسط یکی از فرماندهانش ساخته شد. حمام شامل سربینه، گرمخانه و بخش زنانه و مردانه است.
در وسط سربینه حوضی هشت ضلعی با شش سکو برای استراحت مشتریان وجود دارد. در سال 1379 حمام قجر به موزه‌ی مردمشناسی قزوین تغییر کاربری داد که مجسمه‌هایی مومی از اقوام، سنن و مشاغل مختلف قزوین را به نمایش می‌گذارد.

 

حمام قجر

  • آدرس

    درگاهی