Please wait ...

دروازه‌ی درب کوشک از قدیمی‌ترین دروازه‌های قزوین است که به سمت قلعه‌ی الموت و شکارگاه‌های شمال قزوین باز می‌شود. این دروازه به گونه‌ای ساخته شده است که تداعی کننده آغوشی گشوده باشد. نمای دروازه که به سمت شهر است دارای آجرکاری ساده و نمایی که به سمت خارج شهر است دارای تزیینات کاشیکاری است. این دروازه دارای چهار مناره است.  

دروازه ی درب کوشک

  • آدرس

    خیابان نادری