Please wait ...

الموت یا آشیانه‌ی عقاب قلعه‌ای کوهستانی است که مقر حسن صباح و پیروانش -معروف به حشاشین یا فدائیان- است. حسن صباح که به خود لقب پیر کوهستان داده بود، از الموت برای مقابله با حکومت سلاجقه استفاده می‌کرد. پیروان حسن صباح معتقد بودند او امامی است که عمر جاودانه دارد.

حسن صباح  از پیروانش برای به قتل رساندن چهره‌های سیاسی و مذهبی استفاده می‌کردگفته می‌شود پیروان حسن صباح به این دلیل حشاشین نامیده می‌شدند که وی قبل از اعزامشان برای به قتل رساندن مخالفان مقداری حشیش به ایشان می‌خوراند و آنها را به باغی مخفی در قلعه می‌برد. حسن صباح به پیروانش چنین القا می‌کرد که طعم بهشت را چشیده‌اند و چنانچه در ماموریت خود موفق شوند دوباره به بهشت خواهند رفت.

با اینکه الموت طوری ساخته شده که دسترسی به آن بسیار دشوار باشد، این دژ در زمان حمله مغول به تصرف مهاجمین درآمد. مغول‌ها کتابخانه الموت را نابود کردند و بعدها از این قلعه به عنوان زندان و تبعیدگاه استفاده کردند.

قلعه الموت

  • آدرس

    قزوین