Please wait ...

امامزاده زنجیری، از دیگر امامزاده های شیراز است که توسط میرزا حسن علی خان نصیرالملک در دوره ی قاجار بنا شده است. گنبد امامزاده، کاشیکاری پرکاری دارد و داخل حرم نقره کاری شده است. علت  نامگذاری این امامزاده این است که نصیرالملک متهمان را به ضریح آن زنجیر می کرد با این فرض که باز شدن زنجیر دلیل بی گناهی ایشان باشد. امامزاده جزو میراث ملی است.

امامزاده زنجیری

  • نوع

    امامزاده

  • آدرس

    جنب مسجد نصيرالملک