Please wait ...

مسجد جامع عتیق شیراز یکی از قدیمی ترین مساجد شهر است که توسط عمروالیث صفاری در قرن سوم هجری قمری ساخته شده است. این مسجد که در برخی نقاط دو طبقه است، دارای شش در، چندین شبستان، حجره هایی برای طلاب، چندین سنگاب و یک صحن مفروش با سنگ مرمر است.  کتیبه هایی با خط ثلث، نسخ و کوفی جای جای این مسجد را با آیات قرآنی و شرح مرمت های بنا تزیین کرده اند. محراب این مسجد قدیمی دارای کاشیکاری های فیروزه ای چشم نواز است. این مسجد همچنین دارای تزئینات مقرنس، آهن کوبی و خاتم است.  

مسجد جامع عتیق

  • آدرس

    خیابان آستانه