Please wait ...

کعبه ی زرتشت در مجموعه نقش رستم  قرار گرفته است. بر دیوار این بنای هخامنشی بعدها کتیبه ای  نقش شده است که پیروزی های ساسانیان را بر می شمارد. اگرچه کاربری اصلی این بنا نامشخص است اما نظریاتی وجود دارد مبتنی بر اینکه این مکان مقبره شاهی یا امانتگاه اشیا متبرکه و ارزشمند سلطنتی بوده است.

فاطمه

کعبه زرتشت بسیار باشکوه و دیدنی بود.بنایی که در یک گودی قرار داشت منظره بسیار جالبی بود.

کعبه ی زرتشت

  • آدرس

    نقش رستم