Please wait ...

پارک ملی بمو، منطقه ی حفاظت شده ای در شمال شیراز است که دارای 32 گونه پستاندار، 91 گونه پرنده، 19 گونه خزنده و دو نوع دوزیست است . بمو دارای 300 گونه گیاهی است. این پارک زیستگاه آهو و خرس قهوه ای است. بمو مکانی مناسب برای پرنده نگری است و هما، دال معمولی و عقاب طلایی از پرندگان شاخص آن هستند. 

پارک ملی بمو

  • آدرس

    پارک ملی بمو