Please wait ...

دربندسر یکی از جدیدترین و جزو هفت پیست اسکی اطراف تهران است. پس از شمشک، دربندسر دشوارترین پیست ایران است. 

دربندسر

  • آدرس

    شمیرانات رودبار قصران