Please wait ...

 آشپزخانه نایب که فقط غذای خود را به صورت بیرون بر،با بسته بندیهای مناسب عرضه مینماید. 

(نایب (بیرون بر

  • آدرس

    خیابان شهید با هنر ، روبروی جماران