Please wait ...

چـشمــه آبگــرم ازرود در روستای آری در 22 کیلومتری بابل قرار دارد. گفته می شود آب این چشمه گوگردی که  حرارت آن 37 درجه سانتیگراد است، برای درمان بیماریهای پوستی، رماتیسم و دردهای مفصلی مفید است.

چـشمــه آبگــرم ازرود