Please wait ...

محیط خانوادگی این رستوران، آن را مکان مناسبی برای صرف غذای ایرانی کرده است. این رستوران ماهیچه و گردن و خورش فسنجان معروفی دارد. رستوران تنوعی از پیتزاهای سبزیجات دارد که برای افراد گیاهخوار مناسب است. 

هوریا

  • نوع

    ایرانی-فرنگی

  • آدرس

    باغ فردوس, رو به روی تامین اجتماعی