Please wait ...

طاق بستان مکانی است که به دلیل نقش برجسته های ساسانی خود شهرت دارد. نقش برجسته های طاق بستان که در دل کوه های زاگرس و 5 کیلومتری کرمانشاه قرار دارند، از سالم مانده ترین نقش برجسته های به جا مانده از دوران ساسانی به شمار می روند. این نقش برجسته ها تاج گذاری اردشیر دوم، شاپور سوم و خسرو پرویز را به تصویر کشیده اند.

نقش برجسته اردشیر دوم وی را در حالی نشان می دهد که روی پیکری ریش دار که گفته می شود ژولیان، امپراطور رومی است ایستاده و از اهورامزدا حلقه پادشاهی دریافت می کند. پیکر چهارمی هم که به میترا الهه ایرانی نسبت داده شده، در حالی که چوب های مقدس در دست دارد، در این نقش برجسته به چشم می خورد.

نقش برجسته دوم که در غاری ایوان مانند و ساخته شده به دست انسان جای گرفته، دو پادشاه را نشان می دهد که باور بر این است شاپور سوم و پدر وی شاپور دوم، فاتحی که رومی ها را شکست داد، هستند. سنگ نوشته ای در این بخش وجود دارد که در آن آمده « این پیکری است از بغ مزداپرست، خدایگان شاپور، شاهنشاه ایران و انیران که چهر از یزدان دارد، فرزند بغ مزداپرست خدایگان شاپور، شاهنشاه ایران و انیران که چهر از ایزدان دارد، نوهٔ خدایگان هرمز شاهنشاه". این نوشتار باعث شده سنگ نوشته مذکور با عنوان سنگ نوشته شاپور سوم شناخته شود.

با وجود این، به دلیل شکل تاج وی، کارشناسان می گویند این نقش برجسته ای متعلق به اردشیر دوم است که در کنار شاپور دوم برادر خود ایستاده است و شاپور سوم در حقیقت آن را غصب کرده است.

ایوان دستکند سومی نیز دربرگیرنده نقش برجسته هایی است که تاج گذاری آخرین پادشاه بزرگ ساسانی، خسرو پرویز را به تصویر کشیده اند. در طرف راست او، اهورامزدا قرار دارد که حلقه پادشاهی را به وی می دهد و در سمت چپ وی نیز آناهیتا، الهه آب قرار دارد که در دستانش کوزه کوچکی از آب گرفته و همچنین در حال اعطای حلقه ای دیگر به خسرو است.

همچنین نقش برجسته دیگری از خسرو پرویز با جامه نبرد و سوار بر اسب افسانه ای سیاه رنگ خود، شبدیز وجود دارد؛ شبدیز که به معنای نیمه شب است، به سریع ترین اسب جهان شهرت داشت. خسرو دوم در این نقش برجسته نیزه ای در دست دارد.

طاق بستان هنوز به ثبت جهانی نرسیده است.

طاق بستان

  • آدرس

    5 کیلومتری کرمانشاه