Please wait ...

معبد آناهیتا در شهر کنگاور کرمانشاه معروفت ترین معبدی است که به آناهیتا، الهه ایرانی آب تقدیم شده است. چندین نظریه در مورد خاستگاه و اصالت این سازه تاریخی وجود دارد. به اعتقاد برخی، این معبد توسط هخامنشیان ساخته شد چرا که دومین سازه سنگی در ایران بعد از پرسپولیس است. عده ای دیگر این معبد را که در روی تپه ای 32 متری ساخته شد، مربوط به دوره اشکانیان می دانند. بر اساس یک نظریه دیگر، این سازه تاریخی بقایای یک کاخ ناتمام برای خسرو دوم (خسرو پرویز) پادشاه ساسانی است.

این معبد ترکیبی ازعناصر معماری یونانی و پارسی است. این سازه ی مربعی شکل دارای ستون هایی با کنده کاری و حکاکی های مشابه حکاکی های موجود در پرسپولیس و کاخ شوش که به دستور داریوش هخامنشی ساخته شد، می باشد.

معبد آناهیتا

  • آدرس

    خیابان شهدا