Please wait ...

موزه و نمایشگاه تمبر و اسناد پستی در سال 1380 افتتاح شد و تمبرهای ایرانی را از دوران قاجار تا امروز به نمایش گذاشته است. این تمبرها دارای زمینه های ورزشی، ادبی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی هستند. این موزه همچنین ماشین های چاپ را که از گذشته تا کنون برای تهیه تمبر مورد استفاده قرار می گرفته، به نمایش گذاشته است. 

موزه و نمایشگاه تمبر و اسناد پستی