Please wait ...

این درخت کهنسال که در میان مردم کرمانشاه درخت رحمت نیز نامیده می شود، در کنار محوطه ی تاریخی طاق بستان  قرار داشته و دارای قدمتی حدود 600 سال است. ارتفاع این درخت که به عنوان یکی از آثار ملی طبیعی ایران به ثبت رسیده است، حدود ۳۷متر و عرض آن  حدود ۸.5 متر است. در باورعوام این درخت به دوران ساسانی و افسانه شیرین و فرهاد تعلق دارد. 

چنار کهنسال طاق بستان

  • آدرس

    کرمانشاه