Please wait ...

مسجد کبود تبریز  (گوی مسجد) به فرمان جهان شاه قراقویونلو ساخته شد. این مسجد در زلزله ی 1158 شمسی آسیب دید. امروزه فقط ایوان ورودی این مسجد که لقب فیروزه جهان اسلام را دارا بود پابرجاست. اندکی از کتیبه های کوفی و نستعلیق و تزئینات اسلیمی این مسجد بر جای مانده است که حکایت از گذشته با شکوه آن دارد.

مسجد کبود

  • آدرس

    خیابان روشنایی