Please wait ...

 یکی از بهترین کباب سراهای تهران که دارای تعداد زیادی شعبه در سراسر کشور می باشد. کبابهای تازه آن و ترشی انبه نایب بسیار معروف می باشد

(نایب (ساعی

  • نوع

    ایرانی

  • آدرس

    خیابان ولی عصر,شماره 1030