Please wait ...

 یکی از بهترین کباب سراهای تهران که دارای تعداد زیادی شعبه در سراسر کشور می باشد. کبابهای تازه آن و ترشی انبه نایب بسیار معروف می باشد.

(نایب (وزرا

  • نوع

    ایرانی

  • آدرس

    خیابان وزرا