Please wait ...

موزه وزیری در سال 1369 با مجموعه ای از نسخ خطی، اسناد و قباله های قدیمی، اشیا یی از خانه های قدیمی یزد، قفل، لباس های قدیمی و سکه تاسیس شد. موزه در کنار کتابخانه ی وزیری که در سال 1334 افتتاح شد، قرار دارد.

موزه وزیری

  • نوع

  • آدرس

    خیابان امام, خیابان مسجد جامع, جنب کتابخانه وزیری