Please wait ...

رود کارون از رشته کوه‌های زاگرس در غرب ایران سرچشمه می‌گیرد و با ورود به اهواز، شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم نموده و جلوه زیبایی به آن می‌دهد. کارون پرآب‌ترین و تنها رود ایران است که قابل کشتیرانی است. از این رودخانه که طول آن 950 کیلومتر است، در منابع انجیلی به عنوان یکی از رودهای چهارگانه باغ عدن نام برده شده است. 

رود کارون