Please wait ...
تپه های دو قلوی کنار صندل

تپه‌های دو قلوی کنار صندل محل تمدن 5000 ساله‌ای مربوط به عصر مفرغ است که به تمدن جیرفت معروف است. بس...

مشاهده جزئیات
شهر قدیم جیرفت

شهر قدیم جیرفت در حاشیه غرب هلیل رود قرار دارد و مربوط به دوره سلجوقیان است. این شهر جزو بزرگترین شه...

مشاهده جزئیات