Please wait ...

مجموعه ابراهیم خان که در کنار مجموعه گنجعلیخان قرار دارد، توسط حاکم کرمان ابراهیم خان ظهیرالدوله که از خویشاوندان نزدیک فتحعلیشاه قاجار بود، بین سال های 1180 تا 1203 شمسی در مرکز شهر کرمان احداث شد. این مجموعه شامل بازار، حمام، آب انبار و مدرسه است. معماری مجموعه ابراهیم خان تا حدود زیادی از معماری صفوی الهام گرفته است و دارای تزیینات کاشی خشتی هفت رنگ است. 

مجموعه ابراهیم خان

  • آدرس

    میدان گنجعلیخان