Please wait ...

موزه باستان شناسی که در باغ هرندی قرار دارد، از دو بخش دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی تشكیل شده و دارای 5 غرفه است. در غرفه اول این موزه اشیا به دست آمده از کاوش های باستانی شهداد مانند انواع ظرف های سفالی، سنگی و فلزی مربوط به هزاره های سوم و چهارم پیش از میلاد مسیح به نمایش گذاشه شده است. در غرفه دوم آثار مربوط به اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد مسیح که در جازموریان كشف شده به نمایش گذاشته می شود. غرفه سوم آثار متعلق به دوره اشکانی-سلوكی مانند جام، قمقمه و ریتون های قوچ و گاو را در خود جای داده است. غرفه چهارم شامل سفال های منقوش و نیز حیوانات كوچك برنزی زیبایی است که در كاوش های جیرفت یافت شده است. در نهایت غرفه پنجم نیز سفال های لعاب دار، اشیای فلزی و كتیبه های سنگی مربوط به قرون مختلف اسلامی را به نمایش می گذارد. 

موزه باستان شناسی

  • آدرس

    خیابان فردوسی، باغ هرندی