Please wait ...

موزه دیرین شناسی شهر کرمان اولین موزه دیرین شناسی کشور است که در سال ۱۳۸۲ افتتاح شد. در این موزه فسیل های انواع بی مهرگان، مهره داران، میکروفسیل ها، گیاهان و ابزار منسوب به انسان های نخستین نگهداری می شود.

موزه دیرین شناسی

  • آدرس

    خیابان انقلاب