Please wait ...

موزه پارینه سنگی زاگرس در سال 1385 افتتاح شد و دارای 4 سالن است که آثاری از 100 هزار تا 8 هزار سال پیش را به نمایش می گذارند. اتاق اول مستندی در مورد ابزار سنگی و چگونگی ساخت آنها را به نمایش می گذارد. پیکری از یک انسان نئاندرتال نیز در این سالن وجود دارد. سالن دوم آثار و بقایای به جا مانده از انسان ها و حیوانات پیدا شده در منطقه زاگرس و همچنین مجموعه ای از فسیل ها و جمجمه های پیدا شده در نقاط مختلف اروپا و خاور نزدیک را به نمایش گذاشته است. سالن سوم دربرگیرنده ابزارهای سنگی از دوران پارینه سنگی است. سالن چهارم نیز شامل ابزارهای سنگی و استخوان های به جا مانده از حیواناتی است که در پایان دوره عصر حجر (سنگ) و نوسنگی می زیستند. قدیمی ترین اثری که در این موزه به نمایش گذاشته شده است یک ابزار سنگی مربوط به یک میلیون سال پیش است.

موزه پارینه‌ سنگی زاگرس

  • آدرس

    خیابان مدرس