Please wait ...

برج رسکت در منطقه دودانگه در قرن یازدهم ساخته شد. گفته می‌شود این برج استوانه‌ای با گنبدی مخروطی در نزدیکی محل برخورد یک سنگ آسمانی ساخته شده و مقبره یکی از شاهان سلسله باوندی است. ارتفاع این برج 18 متر است و عرض آن نیز در پایه تقریبا 15 متر است. روی این برج کتیبه های ساسانی و  کوفی به چشم می‌خورد و همچنین از تزئینات مقرنس منحصر به فردی در نزدیکی گنبد خود برخوردار است.

برج رسکت

  • آدرس

    مازندران