Please wait ...

برج لاجیم سازه‌ای مربوط به دوران آل زیار است. روی این برج نوشته‌هایی با خط کوفی و پهلوی وجود دارد و  آرامگاه یک اشراف زاده است.

برج لاجیم

  • آدرس

    سوادکوه