Please wait ...
موزه باستانشناسی

این موزه که در محل عمارت ذولفقاری زنجان قراد دارد، در سال 1388 افتتاح شد و آثاری مربوط به سه دوره پی...

مشاهده جزئیات
موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی زنجان در محل بنای رختشویخانه این شهرستان قرار دارد. این موزه که در سال 1377 افتتاح ش...

مشاهده جزئیات