Please wait ...

دودکش جن یکی از پدیده های زیبای طبیعی که در فاصله 110 کیلومتری زنجان و قبل از قلعه بهستان  قرار دارد. این دودکش در حقیقت ستونی بلند از خاک رس فشرده است که در اثر فرسایش طولانی شکل گرفته است. در بالای این ستون تخته سنگی مسطح قرار دارد که ظاهر دودکش مانندی به آن داده است. از آنجا که در گذشته ساخت هر بنایی که برای انسان دشوار بوده است به دیو و جن نسبت می‌داده اند، بومیان منطقه به این پدیده لقب دودکش جن داده اند و قلعه مهستان را تخت دیو می نامند.

دودکش جن

  • آدرس

    قبل از قلعه بهستان