Please wait ...

این چشمه گوگردی در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال زنجان قرار دارد. در کنار این چشمه استخر روبازی برای آب درمانی احداث شده است.

چشمه آب معدنی وننق

  • آدرس

    ۳۵ کیلومتری شمال زنجان