5 Azar Hospital


5 Azar St.
More

Artesh Hospital


Janbazan Blvd., After Setad Screw
More

Falsafi Hospital


Sar Khage St., Opposite Tarbiyat Moaleem
More

Masoud Hospital


Kakh Sq., Eastern Farvardin St.
More

Mosavi Hospital


Lane 11 Adalat
More

Shafa Heart Hospital


Sar Khaje Sq., Be Side The Falsafi Hospital
More

Shahid Sayad Shirazi


Ba Honar Sq., Shahid Sayad Shirazi Blvd.
More

Taleghani Hospital


Azadi St., Janbazan Blvd.
More