17 Shahrivar


Taleqani Blvd., 17 Shahrivar Sq.

Cardiology hospital

More