Please wait ...
Borazjan Thermal Spring

Borazjan Thermal Spring is located 12 kilometers from Borazjan on the road to Kazeroun. The water of...

view detail
Dalki Thermal Spring

Dalki is a sulfuric Thermal Spring located 18 kilometers from Borazjan on the road to Dalki. The wat...

view detail
Faryab Waterfall

Faryab is an 8-meter waterfall located 25 kilometers from Borazjan on the road to Tang-e Eram.

view detail
Khaneek Thermal Spring

Khaneek Thermal Spring is located 30 kilometers from Borazjan on the road to Dalki. The spring is on...

view detail
Sarkoreh Forest Park

Sarkoreh Forest Park is located 8 kilometers south of Borazjan city and spans an area of 100 hectare...

view detail
Tang-e Fariab

Tang-e Faryab is a village located 5 kilometers from Borazjan on the road to Tang-e Eram. The lemon...

view detail
Zir Rah Spring

Zir Rah Spring is located 15 kilometers from Borazjan in a village of the same name. The lush landsc...

view detail
Zir Rah Waterfall

Zir Rah is a 2-meter waterfall located 30 kilometers west of Borazjan on the road to Saadabad. Zir R...

view detail